POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

 

FOGAR DO SANTISO, S.L. en diante tamén o Responsable, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

 

Finalidades dos tratamentos:

·         xestionar á relación cos usuarios do sitio web e prestar os servizos aos que o usuario ou a persoa que representa desexe acceder. Por iso, se o usuario proporciona os seus datos para contactar, vía email o postal,  chamada ou a través dos formularios dispoñibles, atenderemos a súa petición de solicitude ou consulta baseando o tratamento dos datos no interese lexítimo do responsable, artigo 6.1.f RXPD

·         Atender o servizo de reserva nos restaurantes a través do formulario “Fai a túa reserva online”, baseando o tratamento na relación precontractual iniciada polo interesado, artigo 6.1.b RXPD

·         Xestionar os contactos relacionados coas peticións e solicitude de información sobre os eventos máxicos, que inclúe o tratamento de datos para deseñar e planificar vodas, congresos e eventos corporativos para o cumprimento precontractual 6.1.b RXPD e no referido interese lexítimo. 6.1.f RXPD

·         Atender a quen nos contacta interesado nos restaurantes móbiles e outras propostas culturais para o cumprimento precontractual 6.1.b RXPD e no referido interese lexítimo. 6.1.f RXPD

·         Xestionar as peticións de interesados nos servizos de consultoría baseado no interese lexítimo. 6.1.f RXPD

·         Xestionar as peticións de interesados na distribución para o cumprimento contractual 6.1.b RXPD e no referido interese lexítimo 6.1.f RXPD

·         Xestionar as acciones de publicidade e comunicacións comerciais relacionadas coas actividades e servizos prestados polo Responsable, segundo o co consentimento expreso proporcionado polo interesado (6.1.a RXPD).

·         Xestionar e promover a súa candidatura segundo se adecúen aos distintos perfís profesionais dispoñibles en base ao seu consentimento.

·         Obter información sobre as interaccións dos usuarios da páxina web, polos datos facilitados ou como resultado  de inferir ou capturar datos segundo o consentimento expreso proporcionado por lo interesado (6.1.a RXPD) ou resultantes do seu tratamento para realizar estatísticas e estudos de mercado polo seu interese lexítimo

 

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter a finalidade do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal finalidade, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Os datos dos candidatos conservaránse por un periodo de 2 anos, logo serán destruídos.

 

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal e se resulta preciso en relación ao servizo segundo se informa na presente política e as demais políticas e condicións contidas nesta web.

 

Dereitos que asisten ao Usuario: Os usuarios, titulares dos datos, por tanto interesados, teñen dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento que debe exercitar no enderezo Lugar de Trasellas nº 13 – Luou, Teo (A Coruña) – 1588 Email: fogar@fogardosantiso.es, acreditando a súa identidade. O interesado tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

 

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados coa palabra (requirido ou *) nos formularios dispoñibles aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao Responsable son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

De conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Responsable está a cumprir con todas as disposicións esixibles para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RXPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e os datos resultan adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cas finalidades para os que son tratados. O Responsable garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RXPD coa finalidade de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.